Regulamin sklepu internetowego www.soczewki.net.pl
obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Właściciel sklepu internetowego www.soczewki.net.pl to firma: OPTYK M.ORKISZ Sp.k. z siedzibą w Gdyni przy Abrahama 28/2 NIP: 5862399511 REGON: 527011205 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0001070753 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zwana dalej „sprzedawcą”, a sklep internetowy www.soczewki.net.pl – zwany dalej „sklepem internetowym”.

2. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień przez zamawiającego, zwany dalej „klientem”.

3. Sklep internetowy nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, na stronie sklepu internetowego www.soczewki.net.pl mogą wystąpić niezamierzone błędy lub nieścisłości. Informacje na stronach sklepu internetowego nie mogą być traktowane jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia.

4. „Koszyk” to funkcjonalność sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez klienta w sklepie internetowym i przeznaczone do zakupu produkty oraz ich ilość, miejsce na wpisanie kodu rabatowego, gdzie istnieje możliwość ustalenia lub modyfikację danych zamówienia takich jak: produkty, adres dostawy, dane do rachunku lub faktury i wybrane przez klienta sposób dostawy i forma płatności.

5. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty. Nigdy nie należy pominąć porady specjalisty lub zrezygnować z jej zasięgnięcia z powodu treści znajdujących się w sklepie internetowym.

6. Zabrania się przesyłania sprzedawcy treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób oraz dobre obyczaje.

7. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF, umożliwiając zapisanie tego regulaminu na nośniku trwałym na urządzeniu Klienta.

II. SKŁADANIE, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI ORAZ WYBÓR SPOSOBU DOSTAWY

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej przez stronę sklepu internetowego www.soczewki.net.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej produktem. Katalog produktów znajduje się na stronie www.soczewki.net.pl.

2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru produktu lub produktów, umieszczając je w „koszyku” sklepuKlient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. Zamówienia można składać także przez:

–sklep internetowy soczewki.net.pl lub
-e-mail: sklep@soczewki.net.pl (o dowolnej porze),

przy czym zachowana zostaje procedura potwierdzenie złożenia zamówienia opisana w paragrafie II, pkt. 2.

4. Umowy zawierane w sposób określony w paragrafie II, pkt. 1-3 są umowami zawieranymi na odległość. Umowę taką uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia, która jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy ze strony klienta, z zastrzeżeniem przypadków określonych w punkcie następnym.

5. Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów i umieszczając je w tzw. „koszyku”Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia przez klienta.

6. Informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności umieszczone zostały na podstronie sklepu internetowego: “Płatności. Dostawa. Zwroty, Reklamacje“. Wybór dostępnych sposobów dostawy oraz płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia w sklepie internetowym.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości, szczególnie w takich przypadkach jak: kompletność i prawidłowość danych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się ze zobowiązań nakładanych przez umowę albo zgodności zamiaru wykorzystania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami używania.

8. W szczególnych przypadkach sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania dodatkowego potwierdzenia lub otrzymania przedpłaty przed jego realizacją. Dotyczy to zwłaszcza produktów,których sprzedawca nie posiada w bieżącej sprzedaży w magazynie sklepu internetowego, a które sprowadzane są na wcześniejsze zamówienie złożone przez klienta.

9. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta, jest on uprawniony do samodzielnego modyfikowania zamówienia w takim zakresie, jaki dopuszczają możliwości techniczne sklepu internetowego.

10. Czas realizacji zamówienia zawierające tylko produkty z magazynu po stronie sprzedawcy wynosi do 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy do klienta, wykonywanej przez podmioty zawodowo zajmujące się doręczaniem.

W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu do 180 dni, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

III. CENY, RABATY, POTWIERDZENIE ZAKUPU

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Całkowity koszt produktu zależny jest od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz opcji dostawy.

2. Ceny i wybór produktów umieszczone w sklepie internetowym należy traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień przez klienta.

3. Ceny produktów podane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie dla oferty internetowej. Ceny te nie obowiązują w salonach optycznych sprzedawcy. Ceny oraz rabaty podane w sklepie internetowym nie łączą się z promocjami i rabatami w salonach optycznych sprzedawcy.

4. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę zamawianych produktów po zalogowaniu się klienta bezpośrednio w sklepie Internetowym.

5. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT lub paragon jest dołączana do przesyłki i stanowi potwierdzenie zakupu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich lub części objętych zamówieniem produktów.

2. Za klienta (konsumenta), uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż reprezentant podmiotu zawodowo zajmującego się doręczaniem.

4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy,zgodnego z ustawą.

5. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy przygotowanego przez sprzedawcę i dostępnego na stronie sklepu internetowego.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane pocztą na adres: OPTOMETRIA ORKISZ Małgorzata Orkisz, ul. Abrahama 28, 81-366 Gdynia z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

7. Sprzedawca informuje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może być do niego przesłane także jako skan oryginału na adres e-mail: sklep@soczewki.net.pl.

8. Sprzedawca za pośrednictwem e-mail przesyła niezwłocznie klientowi na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnego z wyżej opisanym trybem, umowę uważa się za niezawartą.

11. Jeżeli klient dokonywał płatności za zamówione produkty gotówką, wskazane jest, żeby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki.

12. Jeżeli klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy produktu oferowany przez sprzedawcę, to sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz produktów, zwraca klientowi dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy do klienta.

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności klientowi do momentu otrzymania zwrotu produktów lub dostarczenia przez klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia oraz ich nadania.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku, gdy klient dokonał zapłaty gotówką, w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, powinien on wyrazić zgodę na zwrot płatności na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

17. Klient ma obowiązek zwrócić produkty wysyłając je sprzedawcy na adres: OPTYK M.ORKISZ Sp.k., ul. Abrahama 28, 81-366 Gdynia lub przekazać je osobie upoważnionej do odbioru przez sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

18. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące efektem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

19. Ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte.

W przypadku naszego sklepu internetowego dotyczy to szczególnie produktów jak: soczewki kontaktowepłyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych, krople do oczu i kosmetyki.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Za klienta (konsumenta) w świetle ustawy, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca ponosi wobec klienta odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonych produktów z umową.

3. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 lat od daty dostarczenia mu produktu przez sprzedającego.

4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu na adres: OPTYK M.ORKISZ Sp.k., ul. Abrahama 28, 81-366 Gdynia i opisem reklamacji.

6. W przypadku, gdy produkt przesłany był za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, kompletną reklamację (reklamowany produkt, dowód zakupu, opis reklamacji) oraz żądania klienta (wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy) należy odesłać na adres sprzedającego na koszt klienta. Jeżeli produkt został odebrany bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy, reklamację należy składać na miejscu.

7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na rzecz klienta, to sprzedawca wymieni niezwłocznie wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę tę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana lub usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny sprzedawca zwróci niezwłocznie klientowi należność za ten produkt terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą i nie będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką klient zapłacił sprzedawcy za nabycie danego produktu.

9. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę.

10. W przypadku zwrotu produktu z winny sprzedającego koszt przesyłki pokrywa sprzedający.

VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Produkty znajdujące się w sklepie internetowym są bezpieczne i w zwykłych warunkach używania, włączając w to czas korzystania z produktu, nie stwarzają zagrożenia lub stwarzają zagrożenie znikome, dające się pogodzić ze zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

2. Producent lub sprzedawca ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne, zgodne z przeznaczeniem użycie oraz podane informacje o właściwościach produktu.

3. Odstępstwa od prawidłowych zasad używania produktów następują na ryzyko oraz wyłączną odpowiedzialność ich użytkownika.

3. Klient sklepu internetowego (w imieniu swoim lub użytkownika) oświadcza, że:

– rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

– w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do noszenia zamówionych soczewek kontaktowych,

– znane są użytkownikowi prawidłowe zasady korzystania z soczewek kontaktowych, sposób ich nakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji i że potrafi on wykonywać te czynności samodzielnie,

– użytkownik został on poinstruowany przez lekarza okulistę lub optometrystę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z noszeniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się do tych zaleceń stosować,

– zobowiązuje się on do noszenia soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty lub optometrysty ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i okresu noszenia soczewek, systematycznej ich wymiany, przestrzegania terminów wizyt kontrolnych i zasad zachowania higieny pielęgnacji soczewek kontaktowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient sklepu internetowego oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych sprzedającemu oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę sklepu internetowego.

2. Osobie, której dane zostały umieszczone w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich tych danych z bazy oraz żądanie zaprzestania ich przetwarzania.

3. Postanowienia tego regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą stron internetowych nienależących bezpośrednio do sprzedającego, a zawierających jego ofertę.

Regulamin sporządzono w dniu 24.12.2014 r.

BARDZO WAŻNE!

Soczewki kontaktowe, płyny do pielęgnacji, krople są wyrobami medycznymi. Sprzedajemy towar w 100% sprawny ze wszystkimi niezbędnymi atestami.

Kupujący dokonujący zakupu jednocześnie potwierdza, że dokonał badań wzroku u okulisty albo optometrysty, a parametry soczewek kontaktowych wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań.

Kupujący oświadcza, że nie będzie wnosił do sprzedającego żadnych roszczeń dotyczących złego dopasowania soczewek kontaktowych oraz używania niezgodnego z instrukcją obsługi dostarczoną przez ich producenta.

Dane osobowe klientów są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia a przesyłane informacje handlowe dotyczą wyłącznie oferty sklepu internetowego.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY, TO SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DO POBRANIA:

Regulamin sklepu internetowego www.soczewki.net.pl obowiązujący od 25.12.2014 r do pobrania w formacie PDF do zapisanie na nośniku trwałym na urządzeniu Klienta.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania.

DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOCZEWKI.NET.PL

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.soczewki.net.pl (zwanym dalej Sklepem) jest firma OPTYK M.ORKISZ Sp.k. z siedzibą w Gdyni przy Abrahama 28/2 NIP: 5862399511 REGON: 527011205 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0001070753 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

Sklep internetowy nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, mogą na niej wystąpić błędy lub nieścisłości. Treści zawarte w Sklepie internetowym nie mogą być traktowane jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia.

Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty. Nigdy nie należy pominąć porady specjalisty lub zrezygnować z jej zasięgnięcia z powodu treści znajdujących się w Sklepie internetowym.

4. Właściciel Sklepu internetowego nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać przez:
– sklep internetowy,
– email: sklep@soczewki.net.pl,
– telefonicznie: 696 414 140.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności umieszczone są w Sklepie internetowym w zakładce “Wysyłka i zwroty”. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy do klienta. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu do 180 dni, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

5. Cenniki i katalogi umieszczone w Sklepie internetowym należy w razie wątpliwości traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień.

6. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po zalogowaniu się użytkownika bezpośrednio w Sklepie Internetowym.

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT lub paragon jest dołączana do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu.

8. Umowy zawierane w sposób określony w pkt. 6 są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia (oświadczenia woli zawarcia umowy), z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami używania.

Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

III. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zamawiającemu (konsumentowi nie będącemu firmą) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru.

W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym. Zwrot towaru wysłany za pobraniem nie będzie przyjęty.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy).

Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę .

5. W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki ponosi kupujący. W przypadku zwrotu towaru z winny sklepu koszt przesyłki pokrywa sklep.

IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które w zwykłych warunkach ich używania, włączając czas korzystania z produktu, nie stwarzają zagrożenia lub stwarzają znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

2. Producent lub sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebiezpieczny, tj. nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu, sposób prezentowania na rynku oraz podane informacje o właściwościach produktu.

Odstępstwa od prawidłowych zasad używania produktów następują na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika produktu.

3. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

– rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

– w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych,

– użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie,

– został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń,

– zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający ze Sklepu internetowego oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi Sklepu oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę Sklepu Internetowego. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania. 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą Stron Internetowych, nienależących bezpośrednio do Właściciela Sklepu Internetowego Soczewki.net.pl, a zawierających jego ofertę.